1. Voorwerp en doel

Fost Plus respecteert uw privacy en handelt daarom altijd in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

Deze Privacyverklaring bevat meer informatie over hoe de persoonsgegevens van de Click-gebruikers worden verzameld, gebruikt en verwerkt door de Click app die beschikbaar is in de appstore (‘App’ of ‘de Click’), onder de verantwoordelijkheid van Fost Plus, en of ze aan derden worden overgedragen.

Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, erkent u dat u op de hoogte bent van de volgende voorwaarden waaronder Fost Plus persoonsgegevens verwerkt en overdraagt.

Als u ons de persoonsgegevens van andere individuen verstrekt, garandeert u dat (i) de betrokkene van deze privacyverklaring op de hoogte is gebracht, en dat (ii) voor zover voor een bepaalde verwerking toestemming vereist is, u de passende toestemming van de betrokkene voor die verwerking door Fost Plus hebt gekregen.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke
 

De verwerkingsverantwoordelijke is: Fost Plus vzw (vereniging zonder winstoogmerk)

Maatschappelijke zetel: Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel

Ondernemingsnummer: 0447.550.872

Telefoonnummer: 0032 (0) 2 775 02 50

E-mailadres: privacy@fostplus.be

 

3. Persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgronden

Fost Plus verzamelt en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens over u (of de respectieve betrokkene). Dat kan onder andere doordat u het onlineregistratieformulier voor de app invult, doordat u de app gebruikt, doordat u uw locatie registreert tijdens een evenement waar de app actief is, doordat u Circulaire UCoins inwisselt voor waardebonnen of doordat u met Fost Plus contact opneemt via het contactformulier op de website of via e-mail.

In onderstaande tabel staat welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en wat de toepasselijke rechtsgrond is.

Doel

Verwerkte persoonsgegevens

Rechtsgrond

Uw registratie bij de Click en eerste gebruik

Identificatiegegevens (naam, e-mail, wachtwoord)

Noodzakelijk om op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst stappen te ondernemen (d.w.z. de gebruiksvoorwaarden van de Click)

Uw gebruik van de Click: afval scannen in een geografische zone waar de Click actief is

Gegevens over locatie (lengte- en breedtegraad) en tijd (datum en tijd van indienen)
Apparaatgegevens (IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem)

Noodzakelijk om een overeenkomst (d.w.z. de gebruiksvoorwaarden van de Click) met u uit te voeren

 

Uw gebruik van de Click: Circulaire UCoins inwisselen voor waardebonnen in de winkel

Transactiegegevens (aantal verzamelde/uitgegeven Circulaire UCoins, gekochte waardebonnen, waardeboncode, transactiegeschiedenis)

Noodzakelijk om een overeenkomst (d.w.z. gebruiksvoorwaarden) met u uit te voeren

Om uw vraag, melding of verzoek te kunnen behandelen en, indien nodig, te beantwoorden (bijvoorbeeld om u de gevraagde informatie te verstrekken)

Identificatiegegevens (naam en e-mail)

Bij het antwoorden op uw verzoek i.v.m. een betrokkene onder de AVG: noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting die aan Fost Plus wordt opgelegd te voldoen.

Andere mogelijke situaties: noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen om onze diensten en uw ervaring tijdens het gebruik van de Click te verbeteren.

Om u nieuwsbrieven, gepersonaliseerde marketing of informatie via e-mail te sturen

Identificatiegegevens (naam en e-mail enz.)

Toestemming

 

 

Bij elk gebruik van de Click kunnen automatisch verschillende persoonsgegevens en logbestanden over u worden verzameld, waaronder uw IP-adres, de datum en de duur van uw gebruik van de app, uw browser en uw besturingssysteem. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Click te beheren, analyseren en optimaliseren in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen bij het verbeteren van de app en onze diensten. Dergelijke gegevens worden in principe niet langer dan een jaar bewaard.

Wij verzamelen en verwerken uw locatiegegevens alleen om te controleren of u zich bij het gebruik van de Click effectief in een geografische zone bevindt waar de Click actief is. Deze gegevens worden niet opgeslagen of verwerkt nadat de verificatie is voltooid.

De Click heeft toegang nodig tot de camera van uw toestel om foto's van afval te kunnen maken of om de barcodes van afval te scannen. Wij bevelen gebruikers aan om geen andere persoonsgegevens over de gebruiker zelf en andere natuurlijke personen, vooral geen speciale categorieën gegevens, te onthullen bij het opladen van foto's naar de Click. Wanneer een gebruiker dergelijke informatie over zichzelf of anderen oplaadt, is de gebruiker verantwoordelijk voor het garanderen van een rechtsgrond voor het openbaar maken van dergelijke informatie.

 

4. Doorgifte aan derden

Om de hierboven vastgelegde doeleinden te kunnen bereiken, doet Fost Plus een beroep op externe dienstverleners, bijvoorbeeld IT-dienstverleners (Digital Fiber, Amazon Web Services). Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens ook aan deze externe dienstverleners worden doorgegeven zodat zij hun taak kunnen uitvoeren. In dat geval verwerken zij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de instructies van Fost Plus en met de toepasselijke voorschriften.

Fost Plus kan ook bepaalde persoonsgegevens aan externe partijen doorgeven om te verwerken voor hun eigen doeleinden met hun eigen middelen. In dat geval treden die derden als verwerkingsverantwoordelijke op onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat de doorgifte aan bevoegde autoriteiten in het kader van een dringende of lopende gerechtelijke procedure, in het kader van een gerechtelijk onderzoek en verzoeken om informatie, op verzoek van de regering of om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

5. Doorgifte naar landen buiten de EER

Wij geven uw gegevens momenteel niet door aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dat in de toekomst veranderen, dan zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan partijen die een passend niveau van gegevensbescherming toepassen (bijvoorbeeld door de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie in de overeenkomst met de ontvanger op te nemen mits een passende risicobeoordeling).

 

6. Uw rechten als betrokkene


Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

Recht van toegang – U hebt het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken te raadplegen, alsook het recht om een kopie van die persoonsgegevens te krijgen (behalve voor bepaalde uitzonderingen).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid – Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, zodat u die gegevens aan een andere partij kunt overdragen.

Recht op rectificatie en wissing – U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens kosteloos door ons te laten corrigeren of verwijderen, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Gegevens die wij nodig hebben om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen of die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren, zijn uitgesloten van het recht op verwijdering.

Beperking van de verwerking – Mits aan de geldige wettelijke voorwaarden is voldaan, kunt u eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

Recht van bezwaar – U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden of tegen verwerking die berust op ons gerechtvaardigd belang als rechtsgrond. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, hoeft u ons hiervoor geen reden te geven.

Intrekking van uw toestemming – Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Die intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode voorafgaand aan het moment van die intrekking en verwerkingsactiviteiten die op een andere rechtsgrond zijn gebaseerd.

Klacht bij de bevoegde autoriteiten – U hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in België en, indien van toepassing, een klacht in te dienen.

Stuur een e-mail naar privacy@fostplus.be om bovenstaande rechten uit te oefenen. Deze e-mail moet uw volledige contactgegevens bevatten, alsook een middel om uw identiteit te verifiëren (bijvoorbeeld een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart of rijbewijs). Fost Plus kan echter verzoeken weigeren die naar eigen mening buitensporig zijn of een misbruik van de respectieve wet vormen.

 

7. Uw gegevens opslaan

Fost Plus bewaart uw persoonsgegevens in principe maar zolang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden (rekening houdend met de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen). Zo worden bijvoorbeeld persoonsgegevens in vragen die u ons stelt in principe slechts twee jaar bewaard na ontvangst van de vraag. De gegevens die wij verwerken – voor zover u dat wenst – om u op de hoogte te houden van onze initiatieven enz. worden echter bijgewerkt en verwerkt zolang u geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van nieuwsbrieven, (digitale) marketing of andere informatie. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan contractuele documenten (bv. identificatie- of transactiegegevens) worden bewaard zolang uw account op de Click actief is en voor een maximale periode van tien jaar na beëindiging van de overeenkomst met Fost Plus, behalve voor wettelijke uitzonderingen. Na die periodes worden de gegevens verwijderd.

Uw account blijft actief tot u verzoekt om hem te deactiveren of te verwijderen.

 

8. Wijzigingen

Fost Plus behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, onder andere om ze aan wijzigingen in de aangeboden diensten of wijzigingen aan de wettelijke en/of regelgevende vereisten aan te passen. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring treden in werking op het moment van publicatie. Wij raden u aan altijd de recentste versie te raadplegen. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op 25 juli 2020 en laatst geüpdatet op 25 juni 2021.

 

9. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming en de gegevensbeschermingsautoriteit

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Onze FG is onder andere aangesteld om specifiek als contactpersoon op te treden voor personen van wie wij de gegevens verwerken.

U kunt met onze FG contact opnemen via e-mail (privacy@fostplus.be), telefonisch op +32 2775 03 50 of door een brief te sturen naar: Fost Plus Data Protection Manager, Olympiadenlaan 2 Avenue des Olympiades, 1140 Brussel, België

U kunt met vragen of klachten ook terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.dataprotectionauthority.be/).